Friday, December 7, 2018

Last night I prayed for all of us(I always pray for Poland).

Kiedy wszystko się skończyło, wielu widziało w jej pięknie inne niż według nich upragnione standardy (nieudacznicy przegrywający chcieli widzieć, bo już nie była potrzebna), ale ty Polska, któremu również chcę dać życie, wyjdzie tylko mnie tyle, ile możesz zainwestować w nią i jej dobre samopoczucie (szczególnie bezpieczeństwo). Ona zadecyduje o tobie tak daleko, jak jestem zaniepokojona, tak jak moje życie jest i będzie całkowicie w jej rękach (nigdy więcej nie chciałem czegoś więcej w moim życiu).

When everything was over, many have seen in her beauty other than according to them desired standards(whateaver losers wanted to see as she no longer was needed), but you Poland to whom I want to give my life too, will only get out of me as much as you can invest in her and her child's well being(specially safety). She will decide about you as far as am concerned as my life is and will be totally in her hands(never wanted anything more in my entire life).

Israeli citizenship offered to her in case of need is not your problem Poland, man just 50 meters from center who was left without wife and daughter,however, is.

Izraelskie obywatelstwo oferowane jej w razie potrzeby nie twój problem Polska, człowiek zaledwie 50 metrów od centrum, który pozostał bez żony i córki, jednak jest.

Big PLUS for old Netanyahu here...we must be concerned more with who does what and not with who looks like what.

This was the girl who introduced in me interest for Poland and this is the girl whovreminded me what is wort to live and die for in 2018. Never seen/knew anyone more beautiful and  patriotic.

To była dziewczyna, która przedstawiła mi zainteresowanie Polską i to jest ta dziewczyna, która w roku 2018 wskazała mi, co znaczy żyć i umrzeć. Nigdy nie widziałem / nie widziałem nikogo piękniejszego i patriotycznego.

My tail much stranger than the one of Harry Potter...and it's real. Not a fiction

No comments:

Post a Comment